Kinh tế chính trị – Những chuyên gia kinh tế chính trị của quốc gia

22/04/2023

Kinh tế và Chính trị là hai lĩnh vực quan trọng, không thể tách rời của mỗi quốc gia, cộng đồng. Càng có ý nghĩa hơn với một đất nước đang có nhiều sự đổi mới trong bộ máy chính quyền, Đảng, Đoàn thể các cấp. Những tổ chức này đóng vai trò quan trọng, có những quyết định ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống xã hội của đất nước. Một đội ngũ nhân sự trong lĩnh vực công có tư duy toàn cầu, am hiểu những chuyển động của thực tiễn nền kinh tế, chính trị, luôn sẵn sàng năng lực làm việc với các môi trường quốc tế là trọng trách của một Đại học trọng điểm quốc gia như UEH. 

Chương trình trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản, hệ thống và hiện đại; khả năng phân tích, nghiên cứu, giảng dạy, hoạch định chính sách và giải quyết các vấn đề chuyên môn phù hợp với thực tiễn của Việt Nam và đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế; kiến thức về kinh tế chính trị, lịch sử các học thuyết kinh tế, kinh tế vĩ mô, kinh tế công, chính sách kinh tế – xã hội; có khả năng làm việc độc lập, sáng tạo và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực kinh tế chính trị. Sinh viên tốt nghiệp có khả năng làm việc với vị trí chuyên viên, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại các cơ quan liên quan như: các viện nghiên cứu, các cơ quan nghiên cứu của Đảng, Nhà nước, các tổ chức kinh tế, chính trị – xã hội, đoàn thể. Ngoài ra, sinh viên tốt nghiệp còn có thể đảm nhận vị trí giảng viên trong các trường đại học, cao đẳng, hệ thống trường đảng, trường chính trị. Tìm hiểu thêm tại đây

  • Mã trường: KSA – Học tại TP.HCM  
  • Mã đăng ký xét tuyển KSA: 7310102 
  • Chỉ tiêu: 50
  • Phạm vi tuyển sinh: cả nước
  • Đăng ký xét tuyển vào chương trình Kinh tế chính trị ngay: https://xettuyenk49.ueh.edu.vn/