TS. Trần Nguyên Ký

15/04/2016

  • Năm sinh: 1963
  • Giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; Triết học SĐH, Lôgíc học
  • Email: tnky@ueh.edu.vn

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Vai trò của giáo dục và đào tạo đối với việc phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

2003

 Cấp bộ

Thành viên

2

Vấn đề con người và giáo dục con người trong triết học macxit

2005

Cấp bộ

Thành viên

3

Hệ thống câu hỏi tự luận, trắc nghiệm và đáp án gợi mở Triết học Mác – Lê nin

2007

 Cấp trường

Chủ nhiệm

4

Vấn đề con người trong triết học xã hội Mác – Lê nin

2009

Cấp trường

Thành viên

5

Triết học phần III (các chuyên đề vận dụng triết học Mác – Lê nin)

2012

Cấp trường

Chủ nhiệm

2.      Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công bố...)

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Về phương pháp kết hợp các mặt đối lập để giải quyết mâu thuẫn trong thời kỳ quá độ

2001

Triết học

2

Phương pháp giải quyết mâu thuẫn trong “chính sách kinh tế mới”của Lê nin và vấn đề đổi mới kinh tế ở nước ta hiện nay

2001

Phát triển kinh tế

3

 Vấn đề đổi mới nhận thức về con đường đi lên CNXH ở Việt Nam hiện nay

2001

Khoa học xã hội

4

Lý thuyết về mâu thuẫn và vai trò của nó đối với việc định hướng sự phát triển của xã hội Việt Nam trong thời gian qua

2001

Viện Triết học: nửa thế kỷ nghiên cứu và giảng dạy triết học, Hà nội 2011

5

Từ thống nhất các mặt đối lập đến kết hợp các mặt đối lập – suy nghĩ về vấn đề đổi mới giảng dạy quy luật mâu thuẫn

2002

Trong Kỷ yếu hội thảo KH của Bộ giáo dục đào tạo: “về đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập môn triết học Mác – Lê nin trong các trường đại học toàn quốc”

6

Quán triệt quan điểm thực tiễn trong giảng dạy lý luận Mác – Lê nin

2005

Trong “cải tiến phương pháp giảng dạy tại trường đại học Kinh tế TP.HCM”, Nxb Tổng hợp TP.HCM

7

Giảng dạy Triết học Mác – Lê nin trong tình hình đổi mới hiện nay

2007

Trong “đổi mới giảng dạy các môn khoa học Mác – Lê nin theo tinh thần đại hội X của Đảng CSVN”, nxb Tổng hợp TP.HCM

8

Đổi mới mạnh mẽ giáo dục và đào tạo để hướng tới sự phát triển đất nước nhanh và bền vững

2010

Kỷ yếu hội thảo KH do Tạp chí Cộng sản và đại học Kinh tế TP. HCM đồng tổ chức

9

 

  Sự kết hợp phương pháp duy vật lịch sử và tính nhân văn XHCN – nền tảng của sự sáng tạo cái mới trong đại hội XI của Đảng ta

 

2011

 

Trong Kỷ yếu hội thảo KH của đại học quốc gia TP.HCM và đại học quốc gia Hà nội đồng tổ chức “quán triệt, vận dụng nghị quyết đại hội XI của ĐCSVN vào giảng dạy các môn lý luận chính trị trong trường đại học và cao đẳng ”

 

10

Thực hiện nghị quyết 01 của Bộ chính trị khoá VII – suy nghĩ về công tác đổi mới giáo dục chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh tại các trường đại học, cao đẳng ở nước ta hiện nay

2014

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Tổng kết thực hiện nghị quyết 01-NQ/TW của Bộ chính trị: về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay” do Đại học quốc gia TPHCM tổ chức, NXB chính trị quốc gia – sự thật Hà nội 2014.

11

 

Hoạt động giảng dạy, học tập lý luận chính  trị ở đại học, cao đẳng hiện nay – thực trạng điển hình và giải pháp chủ yếu

 

2015

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng” do đại học quốc gia TP HCM và Bộ giáo đục đào tạo đồng tổ chức (VNU-HCM)

 

 

12

 

Bàn về các tiêu chí đo lường giá trị văn hoá truyền thống

 

2015

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia “Văn hoá với động lực của sự nghiệp đổi mới”do đại học quốc gia TP HCM và Ngân hàng nhà nước Việt Nam đồng tổ chức; NXB chính trị quốc gia – sự thật Hà nội 2015

 

13

Kết hợp biện chứng các mặt đối lập trong thời kỳ quá độ ở Việt Nam

2015

Sách chuyên khảo

NXB Kinh tế TP HCM 2015