TS. Phạm Thị Lý

07/04/2016

  • m sinh: 1981
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; Kinh tế Chính trị; Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Email: ptly@ueh.edu.vn
  • Tham luận khoa học:
  1. Các Giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn ôn tập đã và đang tham gia (chủ biên hoặc thành viên):

TT

Tên tài liệu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đã nghiệm thu

Trách nhiệm tham gia trong  tài liệu

1

Tài liệu học tập  môn Những NLCB của CN Mác – Lênin (Nâng cao dành cho hệ Hoàn chỉnh và VB2)

 

 

 

Thành viên

2

Tài liệu hướng dẫn ôn tập  môn Những NLCB của CN Mác – Lênin

 

 

Thành Viên

 

3

Tài liệu học tập Kinh tế Chính Trị (Phần 1)

 

 

Thành Viên

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiên cứu:

1. Phạm Thị Lý, Nguyễn Thị Đông (2017). Nghiên cứu tác động của chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế đến việc làm trong quá trình tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (Mã số: CS2016-40), ĐH Kinh tế TPHCM.

2. Phạm Thị Lý (2015). Tác động cuả hội nhập kinh tế quốc tế đến TTLĐ TP.HCM. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường (Mã số: CS2014-89), ĐH Kinh tế TPHCM.

3. Nguyễn Thanh Vân (chủ nhiệm), Phạm Thị Lý (Thành viên) (2010). Đẩy mạnh xuất khẩu lao động trên địa bàn TP.HCM giai đoạn 2010 – 2020. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ

4. Nguyễn Thanh Trọng (chủ nhiệm), Phạm Thị Lý (thành viên) (2011-2013). Những giải pháp thúc đẩy cạnh tranh trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam. Đề tài NCKH cấp Bộ

5. Nguyễn Minh Tuấn (Chủ nhiệm), Phạm Thị Lý (thành viên), (2011-2013). Phát triển công nghiệp TP.HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế Quốc tế. Đề tài NCKH cấp Bộ.

3. Các bài viết đăng trên tạp chí khoa học trong nước:

1. Phạm Thị Lý (2008), “Phân tích đình công ở Tp.HCM trong thời gian qua dưới góc độ cung – cầu lao động.”. Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, số 359, tr43, ISSN: 0866 – 7489.

2. Phạm Thị Lý (2008), “Vấn đề đình công trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam”. Tạp chí Khoa học Chính trị, số 3, tr.34, ISSN: 1559 - 0187.

3. Nguyễn Thanh Trọng, Phạm Thị Lý (2013). "Thực trạng tập trung kinh tế trên thị trường xăng dầu ở Việt Nam", Tạp chí Phát triển kinh tế, số 276S, tr38-47, ISSN: 185 - 1124.

4. Phạm Thị Lý (2017). Việc làm và thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ở Thành phố Hồ Chí Minh. Tạp chí phát triển khoa học và công nghệ, tập 20, tr. 52-63, ISSN: 2588-1051

5. Phạm Thị Lý, Nguyễn Thị Đông (2017): Co giãn việc làm theo tốc độ chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế ở Việt Nam. Tạp chí phát triển và hội nhập, số 32, tr. 56-61, ISSN: 1859-428.

6. Phạm Thị Lý (2016). Thị trường lao động Việt Nam khi tham gia TPP. Tạp chí Kinh tế và dự báo, số 24, tr.34-36, ISSN: 0866-7120.

7. Phạm Thị Lý (2015). Thị trường lao động Việt Nam trong cộng đồng kinh tế ASEAN: cơ hội và thách thức”. Tạp chí Khoa học Chính trị, số 1, tr.34-41, ISSN: 1559-0187.

8. Phạm Thị Lý (2012). Xuất khẩu lao động trong bối cảnh kinh tế Việt Nam hiện nay và những vấn đề đặt ra. Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật Bình Dương, số 6, tr.3-8.

9. Phạm Thị Lý, Nguyễn Thanh Trọng (2012). Nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay: những thách thức đối với nền kinh tế và giải pháp phát triển, Tạp chí Phát triển kinh tế, số 260, tr10-17, ISSN: 185-1124.

10. Phạm Thị Lý, Nguyễn Thanh Trọng (2017). Giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh để phát triển doanh nghiệp, Tạp chí Kinh tế và Dự báo, số 17, tr.19-21, ISSN: 0866-7120.