TS. Phạm Thị Kiên

09/12/2020

Năm sinh: 1984

Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Triết học; Logic học.

Email: kienpt@ueh.edu.vn

 

 

 

I. Các công trình đã xuất bản

1. Phạm Thị Kiên: Công nghiệp hóa, hiện đại hóa với quá trình phát triển lực lượng sản xuất trong cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay (Sách chuyên khảo), Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, 2020.

II. Đề tài NCKH

1. Phạm Thị Kiên: Xây dựng lối sống văn hóa cho công nhân để đáp ứng yêu cầu trở thành đô thị thông minh tại TP.HCM, Đề tài NCKH cấp trường của Đại học kinh tế TP.HCM, năm 2019.

III. Bài báo khoa học

1. Phạm Thị Kiên: Đổi mới căn bản, toàn diện giảo dục và đào tạo là cơ sở để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Việt Nam hiện nay, Tạp chí khoa học quản lý giáo dục, số 1/2015.

2. Phạm Thị Kiên: Một số vấn đề về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Khoa học chính trị, số 8/2015.

3. Phạm Thị Kiên: Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo nhằm phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Tạp chí Khoa học chính trị, số 1+2/2016.

4. Phạm Thị Kiên: Quan niệm của John Stuart Mill về tự do và chức năng của các nguyên tắc tự do, Tạp chí triết học, năm 2019.

5. Phạm Thị Kiên: Tỉnh An Giang - 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban chấp hành trung ương khóa X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, Tạp chí cộng sản, số 150 (6-2019).

6. Phạm Thị Kiên: Xây dựng đô thị thông minh trong xu thế tác động của cách mạng công nghiệp 4.0 ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Triết học, số 2 (345), tháng 2 năm 2020.