TS. Nguyễn Thùy Dương

29/08/2013

 
 
  • Năm sinh: 1963
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN; Đường lối Kinh tế của Đảng CSVN; Lịch sử Kinh tế Việt Nam; Lịch sử Đảng CS VN; Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Email: thuyduong@ueh.edu.vn

Họ và tên: TS. GVC. Nguyễn  Thùy Dương                        

Chức vụ : Trưởng bộ môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản VN

I. Các công trình  nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

1. Đề tài cấp cơ sở: Đội ngũ Nữ trí thức đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 1996 - 2003. Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2002 đến tháng 12/2003. Nghiệm thu 2003.

2. Đề tài cấp cơ sở: Kinh tế Đông Nam Á, Đại học tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian thực hiện: từ tháng 6/1995 đến tháng 12/1996. Đã nghiệm thu 2003.

3. Đề tài cấp cơ sở: Tư tưởng Kinh tế Việt Nam 1954-1975. Thời gian thực hiện: Từ 6/2004 đến 12/2006.

 

II. Các công trình khoa học đã công bố: 

1. Tìm hiểu về quá trình chuyển từ cơ chế có sự can thiệp trực tiếp của nhà nước sang kinh tế thị trướng có điều tiết của Indonesia. Tạp chí Nghiên cứu và Sáng tạo, số 5 và 6. Năm 1993. Trường Đại học Tài chính kế toán, Tp. Hồ Chí Minh.

2. Chiến lược công nghiệp hóa ở các nước đang phát triển. Tạp chí Nghiên cứu và Sáng tạo, số 9. Năm 1994 Trường Đại học Tài chính kế toán, Tp. Hồ Chí Minh.

3. Tìm hiểu những quan điểm về phương thức sản xuất Châu Á của thế giới và Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu và Sáng tạo, số 10. Năm 1994. Trường Đại học Tài chính kế toán, Tp. Hồ Chí Minh.

4. Góp phần tìm hiểu cách phân kỳ lịch sử cận đại và hiện đại Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu và Sáng tạo, số 13. Năm 1996. Trường Đại học Tài chính kế toán, Tp. Hồ Chí Minh.

5. Đảo Phú quốc - Một thế kỷ trước. Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 285. Năm 1996. Viện sử học. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

6. Thương mại Hà Tiên - Rạch Giá thời Pháp thuộc. Số chuyên đề II. Năm 1996. Viện khoa học xã hội tại Tp. Hồ Chí Minh.

7. Tìm hiểu các loại ngân sách của thực dân Pháp trên địa bàn Hà Tiên - Rạch Giá (1867 - 1914) số 314 - 2001 Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử. số 285. Năm 1996. Viện sử học. Trung tâm khoa học xã hội và nhân văn quốc gia.

8. Một vài kinh nghiệm tổ chức XÊMINA. Môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam cho sinh viên hệ đào tạo chính quy tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Sách một số ý kiến trao đổi về phương pháp giảng dạy các môn khoa học lý luận Mác - Lênin ở trường Đại học và Cao đẳng. Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh. Năm 2002.

9. Công nhân làm thuê trong khu vực kinh tế tư nhân - Quan điểm và thái độ. Kỷ yếu Hội thảo khoa học. Khoa kinh tế Đại học Quốc gia (hợp tác với Trường Cán Bộ Tp. Hồ Chí Minh). Năm 2003.

10. Nhìn lại cuộc khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quãng Ngãi sau 45 năm, sách khởi nghĩa Trà Bồng và miền Tây Quãng Ngãi - sự kiện và ý nghĩa. Nhà xuất bản khoa học xã hội, tháng 8/2009.