TS. GVCC. Phạm Thăng

02/09/2013

  • Năm sinh: 1953
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Đường lối các mạng của Đảng CSVN; Đường lối Kinh tế của Đảng CSVN; Kinh tế Chính trị; Lịch sử các học thuyết kinh tế..
  • Email: thangctct@ueh.edu.vn

Họ và tên: Phạm Thăng

Quê quán:

Ngày tháng năm sinh:

Hướng nghiên cứu:

A. Qúa trình học tập và công tác

1. Qúa trình học tập:

2. Qúa trình công tác:

3. Chức danh: Giảng viên cao cấp, năm 2013.

B. Hoạt động khoa học

I. Các công trình đã xuất bản:

II. Đề tài nghiên cứu khoa học:

III. Bài báo khoa học:

III. Tham luận hội thảo:

IV. Hướng dẫn Khoa học

1. Hướng dẫn NCS làm luận án tiến sĩ:

2. Hướng dẫn HVCH làm luận văn thạc sĩ:

3. Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

V. Giải thưởng khoa học và các hoạt động khoa học khác: