TS. Đỗ Minh Tứ

29/08/2013

  • Năm sinh: 04-08-1979
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Cơ sở văn hóa Việt Nam, Lịch sử văn minh thế giới
  • Email: dominhtu@ueh.edu.vn.
  • Điện thoại: 0902712397

Họ và tên: Đỗ Minh Tứ

Quê quán: Ninh Bình

Ngày tháng năm sinh: 04/08/1979

Hướng nghiên cứu: Lịch sử Kinh tế Việt Nam, Lịch sử tư tưởng Việt Nam.

A. Qúa trình học tập và công tác

1. Qúa trình học tập:

  • 1997 - 2001, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Học vị: Cử nhân.
  • 2006 - 2009, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM. Học vị: Thạc sỹ.
  • 2010 - nay, Khoa Lịch sử, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM. Nghiên cứu sinh.

2. Qúa trình công tác:

  • 2001 - 2002, Trường Phổ thông dân lập Phan Huy Ích (Gò Vấp - Tp. HCM). Giáo viên.
  • 2002 - 2009, Trường Trung học phổ thông Bình Phú - Bình Dương. Giáo viên Lịch sử.
  • 2010 - nay, Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Giảng viên.

3. Chức danh:  Giảng viên

B. Hoạt động khoa học

I. Các công trình đã xuất bản:

1. Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh: Hỏi và trả lời, Nxb. Thời đại, 2012 (đồng tác giả).

2. Tài liệu hướng dẫn ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2013 (đồng tác giả)

3. Tài liệu hướng dẫn học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM, 2013 (đồng tác giả)

II. Đề tài nghiên cứu khoa học:

1. Đề tài cấp Bộ (thành viên): “Các giải pháp vượt qua rào cản quốc tế và trong nước đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh và xuất nhập khẩu”. Mã số: B2009-09-83. Thời gian thực hiện: 2009 – 2011. CNĐT: PGS., TS. Vũ Anh Tuấn.

2. Đề tài cấp cơ sở (thành viên): “Tư tưởng Hồ Chí Minh về kinh tế và sự vận dụng trong kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam”. Mã số: CS – 2010-29. Thời gian thực hiện: 2010 – 2011. CNĐT: TS. Nguyễn Hữu Thảo.

3. Đề tài cấp cơ sở (thành viên): “Sự biến đổi về cơ cấu của giai cấp công nhân ở Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay”. Mã số: CS-2011-05 . Thời gian thực hiện: 2011 – 2012. CNĐT: TS. Nguyễn Khánh Vân.

4. Đề tài cấp cơ sở (chủ nhiệm): "Sự phát triển của công nghiệp ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, Sông Bé, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ trước đổi mới (1861 - 1985)". Mã số: CS-2012-51. Thời gian thực hiện: 2012 - 2013.

5. Đề tài cấp cơ sở (chủ nhiệm): "Sự phát triển của công nghiệp tỉnh Bình Dương trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 - 2012)". Mã số: NCS-2013-06. Thời gian thực hiện: 2013.

III. Bài báo khoa học:

1. “Bàn thêm mấy vấn đề về Đinh Bộ Lĩnh”, Tạp chí Lịch sử Quân sự số tháng 3/2007. Viết riêng.

2.  “Bước chuyển tư tưởng của Phan Bội Châu từ bạo động cách mạng sang đấu tranh ôn hòa”, Tạp chí Triết học, số:  2(237) năm 2011. Chủ biên.

3. “Sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Khánh Hòa trong 22 năm thực hiện đường lối đổi mới phát triển du lịch của Đảng”, Tạp chí Khoa học Văn hóa và Du lịch, số 01/2011(55). Viết riêng.

4. “Công nghiệp Bình Dương trong quá trình thực hiện đường lối công nghiệp hóa, hiện đại hóa (1997 – 2010)”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 1 (3) – 2012. Viết riêng.

5. “Mấy vấn đề về đời sống công nhân trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua thực tiễn tỉnh Bình Dương”, Tạp chí Đại học Thủ Dầu Một, số 4 (6) – 2012. Viết riêng.

6. “Phát triển bền vững công nghiệp tỉnh Bình Dương: Thực trạng và giải pháp”, Tập san Khoa học, Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương, số 06(07) – 2012.

7. "Công nghiệp khu vực Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai - Bà Rịa Vũng Tàu giai đoạn 1954 - 1975", Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, số 01, – 2013. Viết riêng.

8. "Đổi mới giảng dạy học phần Tư tưởng Hồ Chí Minh bằng phương pháp thuyết trình, thảo luận nhóm", Tạp chí Giáo dục, số 309  – 2013. Viết riêng.

9. "Đảng bộ tỉnh Bình Dương lãnh đạo phát triển kinh tế công nghiệp (1997 - 2010)", Tạp chí Lịch sử Đảng, số 6 (271) - 6/2013. Viết riêng.

10. "Vấn đề an sinh xã hội trong Văn kiện Đại hộ lần thứ XI của Đảng Cộng sản Việt Nam", Tạp chí Kinh tế - Kỹ thuật, số 03, – 2013. Viết chung.

11. "Vai trò của công nghiệp đối với sự phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa qua thực tiễn tỉnh Bình Dương", Tập san Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 59 - 6/2013. Viết riêng.

IV. Tham luận hội thảo:

1. "Vài nét về đời sống văn hóa của công nhân vùng công nghiệp hóa ở tỉnh Bình Dương ngày nay", Hội thảo “Xây dựng và phát triển văn hóa, đời sống văn hóa của giai cấp công nhân Việt Nam trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế”, Viện Sử học, năm 2010. Viết riêng.

2. "Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của công nghiệp tỉnh Bình Dương",  Hội thảo "Phát triển bền vững vùng Đông Nam Bộ trong bối cảnh Hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay", tỉnh Bình Dương, 2011. Viết riêng.

3. "Thực hiện tốt An sinh xã hội nhằm ổn định kinh tế vĩ mô", Hội thảo "Ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển kinh tế", Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Viết riêng.

4. “Tư tưởng Hồ Chí Minh về nguyên tắc “tập trung dân chủ” và ý nghĩa của nó đối với công tác xây dựng Đảng hiện nay”. Hội thảo “Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng, Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng, THCN phía Nam, 2012. Nxb. Đại học Sư phạm Tp. HCM. Đồng tác giả.

5. "Một vài suy nghĩ về vấn đề giảng viên trẻ tham gia nghiên cứu khoa học", Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và giảng viên trẻ khối các trường Đại học kinh tế và quản trị kinh doanh toàn quốc, Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM, 2013. Viết riêng.

V. Hướng dẫn khoa học

VI. Giải thưởng Khoa học và các hoạt động khác

1. Nhà Giáo trẻ tiêu biểu TP.HCM năm 2013

2. Giải khuyến khích Tài năng khoa học trẻ Việt Nam năm 2014.