TS. Đỗ Lâm Hoàng Trang

29/08/2013

  • Năm sinh: 10/02/1981
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Đường lối các mạng của Đảng CSVN; Đường lối Kinh tế của Đảng CSVN; Kinh tế Chính trị; Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Email: trangdlh@ueh.edu.vn

 

Họ và tên: ThS.Đỗ Lâm Hoàng Trang

Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Đường lối các mạng của Đảng CSVN; Đường lối Kinh tế của Đảng CSVN; Kinh tế Chính trị; Lịch sử các học thuyết kinh tế

Công trình khoa học đã tham gia

Vai trò của trí thức TP. HCM trong sự nghiệp CNH, HĐH

   

2014-2015

 

  Trường

Thành viên