Tiểu Ban Triết học

12/03/2016

Tiểu ban Triết học Sau đại học trực thuộc Khoa Lý luận chính trị, được thành lập năm 2008, theo quyết định của Trưởng Khoa Khoa lý luận chính trị. Đây là đơn vị trực tiếp tổ chức giảng dạy học phần Triết học (4 tín chỉ) cho bậc đào tạo sau đại học, đồng thời tham gia công tác tuyển sinh cao học chuyên ngành kinh tế chính trị trong Trường Đại học Kinh tế TP.HCM.

Khi mới thành lập năm 2008, Tiểu ban Triết học gồm 6 thành viên là giảng viên có học vị tiến sĩ triết học, đã và đang trực tiếp tham gia giảng dạy triết học Mác – Lênin và Lịch sử triết học. Hiện nay, Tiểu ban Triết học có 04 giảng viên. Để hoàn thành công tác giảng dạy đúng kế hoạch, Tiểu ban Triết học có mời một số giảng viên thỉnh giảng ở các đơn vị bên ngoài.

Bên cạnh công tác giảng dạy, Tiểu ban Triết học đã tổ chức biên soạn - nghiệm thu và đưa vào lưu hành nội bộ Tài liệu học tập: Triết học [3 tập, biên soạn dựa theo Chương trình Triết học (đào tạo Sau đại học - 11 chương) do bộ GD&ĐT ban hành năm 2002]. Sang năm 2014, Tiểu ban Triết học được Khoa Lý luận chính trị cho phép biên soạn và đưa vào lưu hành nội bộ Tài tiệu học tập: Triết học [biên soạn dựa theo Chương trình Triết học (đào tạo Sau đại học - 8 chương) do bộ GD&ĐT ban hành năm 2013) và tài liệu tham khảo Lịch sử triết học./.