ThS. Nguyễn Thị Thảo Nguyên

29/08/2013

  • Năm sinh: 22/07/1982
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Tư tưởng Hồ Chí Minh, Chủ nghĩa xã hội khoa học
  • Email: kemwalltbn@yahoo.com
  • Điện thoại: 0909.520.009

A. Qúa trình học tập và công tác

B. Hoạt động khoa học

I. Các công trình đã xuất bản:

1. Tài liệu hướng dẫn ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM - 2013 (đồng tác giả)

2. Tài liệu hướng dẫn học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM - 2013 (đồng tác giả)

II. Đề tài nghiên cứu khoa học

1. Đề tài cấp cơ sở (thành viên): Sự kế thừa và phát triển đạo đức Nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. MS: CS 2010-27. Thời gian thực hiện: 2009 - 2010.

2. Đề tài cấp cơ sở (thành viên): Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước hiện đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh. MS: CS 2011 - 07. Thời gian thực hiện: 2010 - 2011.

III. Bài báo khoa học:

IV. Tham luận hội thảo:

V. Hướng dẫn khoa học:

VI. Các hoạt động khoa học khác: