ThS. GVC. Hoàng Xuân Sơn

02/09/2013

  • Năm sinh: 1983
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN; Đường lối kinh tế của Đảng CSVN; Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Email: xuanson@ueh.edu.vn

 

Hướng nghiên cứu: Lịch sử Đảng CSVN, Lịch sử Kinh tế

I. Các công trình đã xuất bản:

1. Tài liệu hướng dẫn ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2012 (đồng tác giả).

2. Tìm hiểu Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam – Hỏi và Trả lời, Nxb. Thời Đại, 2012 (đồng chủ biên).

3. Tìm hiểu Tư tưởng Hồ Chí Minh – Hỏi và Trả lời, Nxb. Thời Đại, 2012 (đồng chủ biên).

II. Bài báo khoa học:

TT

Tên công trình (bài báo)

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Phát triển kinh tế tư nhân trong thời kỳ đổi mới –nhận thức và thực tiễn

2013

Tạp chí Lịch sử Đảng

 

2

Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế tri thức gắn với tăng trưởng xanh và bền vững

2014

Tạp chí Khoa học Chính trị

3

Phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam – Nhận thức và thực tiễn

2014

Tạp chí Khoa học Chính trị

4

Tăng trưởng xanh gắn với kinh tế tri thức-Lý luận và thực tiễn

2014

Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật

5

Quá trình tái cơ cấu DNNN thời kỳ đổi mới – Nhận thức và thực tiễn

2015

Tạp chí Nghiên cứu Phát triển

6

Nguồn nhân lực chất lượng cao trong quá trình phát triển kinh tế tri thức ở Việt Nam hiện nay

2015

Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật

7

Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam – Nhận thức và thực tiễn

2016

Tạp chí Kinh tế Kỹ thuật