ThS. GVC. Bùi Thị Huyền

29/08/2013

  • Năm sinh: 15/10/1981
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN; Đường lối kinh tế của Đảng CSVN
  • Email: huyenbt@ueh.edu.vn
  • Orcid: orcid.org/0000-0002-2527-8186

 

Họ và tên: Th.S. Bùi Thị Huyền

Hướng nghiên cứu: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN; Đường lối kinh tế của Đảng CSVN

I. Các công trình đã xuất bản

1. Tài liệu hướng dẫn ôn tập Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2012 (đồng tác giả).

2. Tài liệu học tập môn Đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc gia TP.HCM, 2014 (đồng tác giả)

II. Bài báo khoa học

TT

Tên bài báo

Năm công bố

                  Tên tạp chí

1

Quá trình hình thành xã Định Hải (Quần đảo Hoàng Sa) dưới thời Ngô Đình Diệm

        2013

Tạp chí Xưa và nay - Cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học lịch sử.

2

Nhìn nhận về vấn đề thống nhất quốc gia thế kỷ VII-VIII

       2014

Tạp chí Xưa và nay - Cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học lịch sử.

3

Văn miếu Huế và 32 bia Tiến sĩ triều Nguyễn

      2014

Tạp chí Xưa và nay - Cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học lịch sử.

4

           Trường quốc học Huế

      2015

Tạp chí Xưa và nay - Cơ quan ngôn luận của Hội Khoa học lịch sử.