THÔNG BÁO HỌP CÁN BỘ KHOA VÀ HỌP KHOA LLCT

09/12/2016

Thứ 2 (12/12/2016). 

- 8h30 : Họp Cán bộ khoa

- 9h30 : Họp Toàn thể khoa