Thông báo họp cán bộ khoa

13/04/2016

Mời Thầy, Cô  họp cán bộ khoa vào lúc 8h30 - thứ 3 (19/4/2016)

Nội dung: Triển khai kế hoạch tổ chức Hội thảo năm 2016