THÔNG BÁO HỌP CÁN BỘ KHOA, HỌP CHI BỘ

08/07/2016

THỨ 2 - 11/7/2016

- 8h00: HỌP CÁN BỘ KHOA

- 10h00: HỌP CHI BỘ KHOA