THÔNG BÁO HỘI NGHỊ TOÀN THỂ ĐẢNG VIÊN TRƯỜNG

06/01/2017

Thứ 3 - ngày 10/1/2017:  Hội nghị toàn thể đảng viên. Địa điểm A.116