Hội thảo Khoa học “Xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế” năm 2020

22/12/2020

KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thảo Khoa học năm 2020

 

“XÂY DỰNG VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA, CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

I.   MỤC ĐÍCH, NỘI DUNG, YÊU CẦU

1.   Mục đích

-       Tạo ra một diễn đàn khoa học để các giảng viên, các nhà nghiên cứu thảo luận về chủ đề xây dựng và hoàn thiện những giá trị văn hóa nhằm phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh của con người Việt Nam trong giai đoạn hiện nay; qua đó góp phần vào việc nghiên cứu xây dựng và phát huy những giá trị văn hóa Việt Nam trong Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

-       Chia sẻ những kết quả nghiên cứu, quan điểm và trao đổi học thuật giữa các giảng viên của Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Mở TP.HCM với các giảng viên, các nhà nghiên cứu của các trường đại học, các viện nghiên cứu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh về việc xây dựng giá trị văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

     2. Nội dung

Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

-    Xây dựng và hoàn thiện hệ giá trị văn hóa nhằm phát huy ý chí, khát vọng và sức mạnh của con người Việt Nam trong thời kỳ mới

-    Những giải pháp nhằm ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức, lối sống, đẩy lùi tiêu cực và tệ nạn xã hội.

-    Phát huy những giá trị tốt đẹp, bền vững trong truyền thống văn hóa Việt Nam và nâng cao ý thức tôn trọng pháp luật của người Việt nam.

-    Gợi ý cơ chế, chính sách, giải pháp cải thiện môi trường văn hóa (văn hóa lãnh đạo, văn hóa quản lý, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp…)

-    Cải thiện môi trường văn hóa giáo dục nhằm xây dựng xã hội học tập mở, học tập suốt đời.

-    Phát triển công nghiệp văn hóa, dịch vụ và du lịch văn hóa.

-    Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về văn hóa.

-    Các nội dung có liên quan tới chủ đề Hội thảo.

3.   Yêu cầu

- Tạo được sự quan tâm và tham gia của các giảng viên, các nhà nghiên cứu thuộc các trường đại học, các viện nghiên cứu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

- Công tác tổ chức an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

II.    ĐỐI TƯỢNG, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

          1.   Đối tượng tham gia viết bài

- Các giảng viên, các nhà nghiên cứu thuộc Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Trường Đại học Mở TP.HCM và một số trường đại học, viện / trung tâm nghiên cứu khác trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

2.    Thời gian, địa điểm tổ chức Hội thảo

Dự kiến tổ chức Hội thảo 1 buổi trong khoảng thời gian từ 10/11/2020 – 15/11/2020, tại Cơ sở B Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, 279 Nguyễn Tri Phương, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

III.  BÀI VIẾT THAM GIA HỘI THẢO

       1.   Hình thức trình bày bài viết tham gia Hội thảo: (Phụ lục 1).

       2.   Thời gian và địa chỉ gửi bài viết tham gia Hội thảo

-  Từ ngày 20/07/2020 đến hết ngày 20/9/2020

-  Địa chỉ email nhận bài: huongbao@ueh.edu.vn

3. Quyền lợi của người gửi bài viết tham gia Hội thảo

- Những bài viết được phản biện đánh giá đạt chất lượng, sau khi chỉnh sửa sẽ được công bố trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học có chỉ số ISBN.

IV.  TỔ CHỨC THỰC HIỆN

  1. Ban chỉ đạo

(1) PGS.TS. Nguyễn Minh Hà – Hiệu trưởng Trường Đại học Mở TP.HCM –   Trưởng ban.

(2) GS.TS. Nguyễn Trọng Hoài – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM – Đồng Trưởng ban.

2. Ban tổ chức

(1)  PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn – Trưởng khoa Lý luận chính trị Trường Đại học Kinh tế TP.HCM  – Trưởng ban

(2)  ThS. Tạ Thị Lan Anh – Phó Trưởng Ban Cơ bản Trường Đại học Mở TP.HCM                              – Đồng Trưởng ban

(3) TS. Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                                                                  – Thành viên

(4) TS. Bùi Văn Mưa, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                                                                          – Thành viên

(5) TS. Bùi Xuân Thanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                                                                    – Thành viên                                                                                 

(6) TS. Lê Thái Thường Quân, Trường Đại học Mở TP.HCM                                                                 – Thành viên

(7) ThS. Dương Thị Mai Phương, Trường Đại học Mở TP.HCM                                                            – Thành viên

(8) Nguyễn Thúy Diễm, Trường Đại học Mở TP.HCM                                                                          – Thành viên                                                                      

        3. Ban Chuyên môn

(1) PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM   – Trưởng ban

(2) ThS. Tạ Thị Lan Anh, Trường Đại học Mở TP.HCM                     –  Đồng Trưởng ban

(3) TS. Nguyễn Văn Sáng, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM             –  Thành viên

(4) TS. Bùi Văn Mưa, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                     –  Thành viên

(5) TS. Trần Nguyên Ký, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                – Thành viên

(6) TS.Nguyễn Thùy Dương, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM          – Thành viên

(7) TS. Bùi Xuân Thanh, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                 – Thành viên

(8) TS. Phạm Thị Kiên, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                   – Thành viên

(9) TS. Đỗ Minh Tứ, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                       – Thành viên

(10) TS. Nguyễn Thị Mộng Tuyền, Trường Đại học Mở TP.HCM       – Thành viên

(11) TS. Dương Thị Ngọc Dung, Trường Đại học Mở TP.HCM          – Thành viên

(12) ThS Trần Duy Mỹ, Trường Đại học Mở TP.HCM                        – Thành viên

         4. Ban Thư ký

(1) ThS. Nguyễn Thị Giang  - Trường Đại học Mở TP.HCM

(2) ThS. Bùi Thị Huyền  - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM                                                                                                 

V. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

- Tháng 6/2020: Lên kế hoạch tổ chức Hội thảo;

- 20/07/2020 : Gửi thư mời viết tham luận cho Hội thảo;

- 20/09/2020: Hạn cuối nhận bài viết;

- 20/10/2020:  Thẩm định xong các bài viết;

- Dự kiến tổ chức Hội thảo 1 buổi trong khoảng thời gian từ 10/11/2020 – 15/11/2020.