Giới thiêu Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

13/03/2016

Bộ môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam được hình thành và phát triển cùng với sự hình thành và phát triển của nhà trường. Giảng viên của Bộ môn luôn có bề dày kinh nghiệm trong giảng dạy.

Nhiệm vụ của bộ môn:

- Giảng dạy môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho hệ Đại học chính quy, hệ Vừa làm vừa học và môn Đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam dành cho Sau đại học;

- Tổ chức, tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học ở Bộ môn, Khoa, Trường và cộng tác nghiên cứu khoa học với các cơ quan nghiên cứu ngoài trường.

- Tham gia đào tạo sau đại học

- Tham gia  hỗ trợ về chuyên môn cho cuộc thi Olympic các môn khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh của UEH 

- Tổ chức biên soạn Tài liệu học tập của Bộ môn

- Tổ chức hoạt động tham quan thực tế hàng năm của giảng viên và học tập ngoại khóa của sinh viên