Giảng viên thỉnh giảng và kiêm nhiệm

10/03/2016

Danh sách Giảng viên thỉnh giảng

 

STT

Họ và tên giảng viên

Học vị

Đơn vị ctác

Môn giảng

1

Hồ Quế Hậu

TS

VP UBND Tỉnh Đồng Nai

NLCB CNMLN

2

Nguyễn Văn Trình

PGS.TS

Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế

 

3

Dương Đức Hưng

TS

Học viện CTHC-KV2

Chính trị học

4

Đinh Sơn Hùng

TS

 

LS các HTKT

5

Vũ Tình

PGS.TS

ĐHKHXH & NV TP.HCM

Triết học

6

Nguyễn Văn Công

TS

 

Triết học

7

Nguyễn Tấn Phát

PGS.TS

Giám Đốc học viện cán bộ TP. HCM

Chính sách công