Giảng viên cơ hữu

14/04/2016

Danh sách Giảng viên cơ hữu

 

STT

Họ và Tên

Học hàm, học vị

Chuyên môn

1

Nguyễn Minh Tuấn

PGS.TS

Kinh tế chính trị

2

Vũ Anh Tuấn

PGS.TS

Kinh tế chính trị

3

Phạm Thăng

TS. GVCC

Kinh tế chính trị

4

Nguyễn Văn Sáng

TS. GVC

Kinh tế chính trị

5

Bùi Văn Mưa

TS. GVC

Triết học

6

Bùi Bá Linh

TS. GVC

Triết học

7

Bùi Xuân Thanh

TS

Triết học

8

Hoàng An Quốc

TS. GVC

Kinh tế chính trị

9

Nguyễn Thùy Dương

TS. GVC

Lịch sử

10

Lưu Thị Kim Hoa

TS. GVC

Kinh tế chính trị

11

Nguyễn Khánh Vân

TS. GVC

CNXH

12

Trần Nguyên Ký

TS. GVC

Triết học

13

Phạm Thành Tâm

TS. GVC

Lịch sử Đảng CSVN

14

Phan Thị Lệ Hương

ThS. GVC

Lịch sử Đảng CSVN

15

Nguyễn Hải Ngọc

ThS. GVC

Lịch sử Đảng CSVN

15

Ninh Văn Toản

CN

Kinh tế chính trị

16

Hoàng Xuân Sơn

ThS

Lịch sử Đảng CSVN

17

Trương Thùy Minh

ThS

Kinh tế chính trị

18

Đỗ Lâm Hoàng Trang

ThS

Kinh tế chính trị

19

Lộ Kim Cúc

ThS

Kinh tế chính trị

20

Đỗ Minh Tứ

ThS

Lịch sử Đảng CSVN

21

Đỗ Kiên Trung

TS

Triết học

22

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

ThS

Hồ Chí Minh học

23

Lê Thị Ái Nhân

ThS

Triết học

24

Nguyễn Thị Thu Hà

ThS

Triết học

25

Phạm Thị Lý

TS

Kinh tế chính trị

26

Bùi Thị Huyền

ThS

Lịch sử Đảng CSVN