Các Đề tài cấp Nhà nước, cấp Bộ, cấp Tỉnh

10/03/2016

 

STT

Tên đề tài

Chủ nhiệm

Năm nghiệm thu

Cấp

1

Tư tưởng HCM về đạo dức cách mạng và việc vận dụng tư tưởng đó vào công cuộc đổi mới ở nước ta hiện nay

 

TS. Nguyễn Khánh Vân

 

2010

 

Bộ

2

Các giải pháp vượt qua rào cản thương mại đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh v xuất nhập khẩu

 

PGS,.TS. Vũ Anh Tuấn

 

2011

 

Bộ

3

Phát triển thị trường khoa học – công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh

 

PGS,.TS. Vũ Anh Tuấn

 

2005

Trọng điểm cấp Bộ

4

Các cơ sở khoa học cho việc phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010.

 

PGS,.TS. Vũ Anh Tuấn

 

2003

Trọng điểm cấp Bộ

5

Các giải pháp phát huy nội lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn TP.HCM đến năm 2010.

PGS,.TS. Vũ Anh Tuấn

 

2002

 

Bộ

6

Định hướng CNH, HĐH trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.

 

PGS,.TS. Vũ Anh Tuấn

 

2001

 

Tỉnh

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13