Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

10/03/2016

Chức năng, nhiệm vụ của Bộ môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tham mưu cho Ban chủ nhiệm Khoa về công tác giảng dạy, nghiên cứu Khoa học về Tư tưởng Hồ Chí Minh;

- Phân công, tổ chức giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên chính quy, VLVH, liên thông Trung cấp lên Đại học;

- Phân công, tổ chức giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh về Kinh tế  cho hệ văn bằng 2;

- Phân công, tổ chức giảng dạy môn Tư tưởng Chính trị, kinh tế Hồ Chí Minh cho hệ Cao học;

- Tổ chức các hoạt động KH của bộ môn;

- Tổ chức cho sinh viên tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh

- Tham gia công tác giảng dạy, ra đề, giám khảo cho cuộc thi Olympic Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh

- Tham gia các buổi sinh hoạt công dân đầu khóa