TS. Nguyễn Văn Sáng

14/04/2016

  • Năm sinh: 1964
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; Kinh tế Chính trị; Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Email: sangnv@ueh.edu.vn

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

 Thực trạng và giải pháp phát triển Kinh tế tư nhân TP HCM trong nền kinh tế thị trường.

2004-2006

Bộ

Thành viên

 

2

Phát triển bền vững làng nghề trong quá trình CNH,HĐH nông nghiệp nông thôn ở Việt Nam.

2008 - 2010

Trường

Thành Viên

 

3

Vấn đề thực hiện công bằng xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN: lý luận và thực tiễn.

2009 - 2012

Trường

Chủ nhiệm

 

4

Phát triển công nghiệp hỗ trợ TP HCM trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

2014-2015

Trường

Chủ nhiệm

2.      Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Định hướng và giải pháp chủ yếu huy động, sử dụng vốn đầu tư đến năm 2000 ở Việt Nam.

Số 84 tháng 10/1997

Phát triển kinh tế - ĐHKT TP HCM

 

2

Measures to Develop Private  Businesses  in HCMC.

Number 114, February 2004

Economic Development Review- UHE

3

For a Better  Competitivenes of  HCMC Private  Sector.

Number 132, August 2005

Economic Development Review- UHE

4

Xã hội hóa dịch vụ công trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Số 02/2007

Khoa học chính trị- Hoc viện Chính trị Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh khu vực II

 

5

Phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn TP HCM

Số 221 tháng 11/2015

Tạp chí Kinh tế & Phát triển