TS. Lưu Thị Kim Hoa

12/04/2016

 

  • Năm sinh: 1961
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị, Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Email: kimhoa@ueh.edu.vn

 

Công trình khoa học  

        1. Các Giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn ôn tập đã và đang tham gia (chủ biên hoặc thành viên):

TT

Tên tài liệu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đã nghiệm thu

Trách nhiệm tham gia trong  tài liệu

1

Tài liệu học tập môn Kinh tế chính trị Mác - Lênin tập 1 và 2

1999/2000

2000

Thành viên

 

2

Tài liệu học tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin (nâng cao)

2008/2009

12/2009

Thành viên

 

3

Tài liệu hướng dẫn ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin(Học phần II)

2008/2009

7/2009

Thành viên

 

2. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã tham gia:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nguyên nhân của tình trạng lạm phát kéo dài ở nước ta. Luận cứ khoa học của các giải pháp kiềm chế và giảm lạm phát ở Việt Nam

1992/1994

Cấp Bộ

Chủ nhiệm đề tài: TS. Nguyễn Văn Luân

Thành viên

 

    3. Các công trình khoa học đã công bố:

TT

Tên công trình (bài báo)

Năm công bố

Tên tạp chí, kỷ yếu

1

Vai trò quản lý vĩ mô của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

1994

Tập san khoa học, Đại học Tổng hợp TP.HCM, số II/1994

 

2

Vai trò Nhà nước trong kinh tế thị trường

1994

Tạp chí Nghiên cứu và sáng tạo, Đại học Tài chính kế toán TP. HCM, số 10/1994

  3

 

Một vài suy nghĩ về cơ cấu kinh tế ở Việt Nam hiện nay

2000

Tạp chí phát triển kinh tế, ĐH Kinh tế TP.HCM, số 5/2000

4

Vấn đề con người trong nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN ở Việt nam hiện nay

2000

Tạp  chí phát triển kinh tế, ĐH Kinh tế TP.HCM, số 8/2000

 

5

Một số suy nghĩ từ nghiên cứu Nghị quyết 01 của Bộ chính trị về công tác lý luận trong giai đoạn hiện nay

2013

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đại học Kinh tế TP.HCM, tháng 7/2013

 

6

Thường xuyên xây dựng và chỉnh đốn Đảng  theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

2012

Kỷ yếu hội thảo khoa học, Đảng ủy khối các trường ĐH, CĐ và trung cấp chuyên nghiệp tại TP.HCM, NXB ĐH Sư phạm TP. HCM, tháng 11/2012.

7

Mô hình kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt nam và những vấn đề đặt ra

2011

Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Đại học Quốc gia TP.HCM, tháng 6/2011.

(Thành viên)

8

Nghiên cứu sự đổi mới tư duy  kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam để giảng dạy chương XV “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”.

2007

Sách tham khảo, Chủ biên: PGS. TS. Phạm Văn Năng,

“Đổi mới giảng dạy các môn khoa học Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh theo tinh thần văn kiện ĐH X của ĐCS VN”. NXB Tổng hợp TP.HCM, 5/2007.

 

9

Phát triển các hình thức sở hữu và thành phần kinh tế trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở VN

 

2011

Sách tham khảo, Chủ biên: GS. TS. Trương Giang Long – PGS. TS. Trần Hoàng Ngân

    Những vấn đề kinh tế - xã hội trong cương lĩnh (bổ sung, phát triền năm 2011)

NXB Chính trị quốc gia 04/2011.

10

Về sức sống của Chủ nghĩa Mác – Lênin trong thời đại ngày nay

2014

Đại học Quốc gia TP. HCM,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: “Sức sống của Chủ nghĩa Mác Lênin trong thời đại ngày nay”, tháng 01/2014.

11

Mô hình kinh tế thị trường định hướng XHCN ở ViệtNam

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tổng kết một số vấn đề lý luận – thực tiễn qua 30 năm đổi mới. Tháng 1/2014

12

Góp vào vấn đề liên kết vùng trong phát triển kinh tế - xã hội

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Tháng 12/2014

13

Công nghiệp hóa và tiêu chí để trở thành nước công nghiệp

2014

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2016 - 2020). Tháng 12/2014

14

Kinh tế thị trường đh XHCN: mối quan hệ kinh tế thi trường và định hướng XHCN ở VN

2015

Đại học Quốc gia TP. HCM,

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: kinh tế VN 30 năm đổi mới: những thành tựu và hạn chế

ISBN: 978-604-73-3715-6

15

Vai trò của giảng viên đối với nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học và cao đẳng

2015

Đại học Quốc gia TP. HCM- Bộ GD và Đào tạo

Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc gia: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn lý luận chính trị trong các trường đại học, cao đẳng.

16

Vấn đề khai thác tiềm năng kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu ở đồng bằng SCL

2015

Tạp chí Cộng sản- Tỉnh Bình Thuận

Kỷ yếu Hội thảo khoa học:Bàn giải pháp phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững trước thách thức của biến đổi khí hậu ở các tỉnh, thành phía Nam.

17

Liên kết vùng trong phát triển nguồn nhân lực nhằm khai thác tiềm năng nông nghiệp vùng ĐBSCL

2015

Học viện Chính trị Khu vực II-Đại học Quốc gia TP. HCM

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Phát triển nguồn nhân lực Nam Bộ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước-Thực trạng và giải pháp.

18

Phát triển ngành dệt may Việt Nam khi tham gia vào TPP

2015

Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Kinh tế-luật và Ủy ban nhân dân TP.HCM, Viện Nghiên cứu phát triển.

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Tác động của Hiệp định đối tác xuyên Thái bình dương(TPP) đến nền kinh tế Việt Nam và khu vực.

19

Giá trị bền vững của kinh tế chính trị Mác-Lênin

2015

Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Kinh tế-Luật

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Học thuyết Kinh tế chính trị Mác-Lênin trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

20

Chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước: Lý luận của Lênin và biểu hiện mới ngày nay(Lưu Thị Kim Hoa-Nguyễn Thùy Dương)

2015

Đại học Quốc gia TP. HCM, Đại học Kinh tế-Luật

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Học thuyết Kinh tế chính trị Mác-Lênin trong bối cảnh phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam.

21

Tiêu chí để trở thành nước công nghiệp và quá trình CNH, HĐH ở VN

2015

Đại học Kinh tế TP.HCM, Khoa Lý luận chính trị

Kỷ yếu Hội thảo khoa học: Những vấn đề cốt lõi về kinh tế, xã hội và đối ngoại trong Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng.

22

1.Tư tưởng và tấm gương đạo đức của Bác Hồ về tiết kiệm.

2.Về lòng nhân ái của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

2009

Đại học Kinh tế TP. HCM

Chủ biên: PGS.TS. Phạm Văn Năng

Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh Lý luận và thực tiễn.