TS. GVC. Lê Thị Ái Nhân

29/08/2013

  • Năm sinh: 1982
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Triết học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh
  • Email: saoxet_dhkt@yahoo.com

A. Qúa trình học tập và công tác

B. Hoạt động khoa học

I. Các công trình đã xuất bản:

II. Đề tài nghiên cứu khoa học

III. Bài báo khoa học:

IV. Tham luận hội thảo

V. Hướng dẫn khoa học

VI. Khen thưởng

1. Giải ba Tài năng Khoa học trẻ Việt Nam năm 2012

2. Giải thưởng Nhà giáo trẻ Tiêu biểu Tp. HCM năm 2013.