TS. Bùi Văn Mưa

15/04/2016

     QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu và công trình khoa học đã công bố:

1.      Mối quan hệ giữa Triết học và bức tranh vật lý học về thế giới, Bài báo đăng trongtạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ thông tin, thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, số 5 & 6, 1999.

2.      Góp phần tìm hiểu sự phát triển bức tranh triết học về thế giới, Bài báo đăng trongtạp chí KHXH & NV, thuộc Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM, 2000

3.      Tư duy và logic học,Bài báo đăng trongtạp chí KHXH & NV, thuộc Trường ĐH KHXH & NV TP.HCM, 2003

4.      Nhập môn Lôgích học, Giáo trìnhviết cùng Nguyễn ngọc Thu, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2003

5.      Đại cương lịch sử triết học, Giáo trìnhviết cùng Nguyễn ngọc Thu,NXB Tổng hợp TP.HCM, 2003

6.      Giáo trìnhLôgích học biện chứng,Giáo trìnhviết cùng Nguyễn Quang Điển, NXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2005

7.      Nghiên cứu logic biện chứng với tính cách là chức năng logic – phương pháp luận của triết học Mác - Lênin; Đề tài khoa học cấp trường,Mã số: CS-2005-20; Thời gian thực hiện: Từ 01/2005 đến 01/2006.

8.      Triết học & bức tranh vật lý học về thế giới, Sách tham khảoNXB Đại học Quốc gia TP.HCM, 2007

9.      Mấy suy nghĩ khi đọc “Sửa đổi lối làm việc” của X.Y.Z, Bài báo đăng trong sách Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh – Lý luận và thực tiễn, NXB Thanh Niên, 2009

10. Lôgích học; Giáo trìnhcấp trường, Mã số: GT-2009-12, Cấp trường. Thời gian thực hiện: Từ 07/2009 đến 2/2010.

11. Về vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, Bài báo đăng trong sách Những vấn đề kinh tế - xã hội trong cương lĩnh (bổ sung, phát triển năm 2011), NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2011

12. Triết học (sau đại học); Tài liệu học tập cấp trường,Mã số: GT-2009-14,Thời gian thực hiện: Từ 07/2009 đến 3/2011.

13. Bài tập Logic học;Tài liệu học tập cấp trường,Mã số: GT-2011-09, Thời gian thực hiện: Từ 06/2011 đến 9/2012.

14. Triết học (sau đại học – theo Chương trình 2013 [8 chương] của Bộ GD&ĐT),Tài liệu học tập, Chủ biên,LHNB Trường ĐHKT TPHCM, 2014

15. Bùi Văn Mưa, Đổi mới tư duy văn hóa và mô hình văn hóa Việt Nam trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; trong sách Văn hóa với động lực của sư nghiệp đổi mới, NXB Chính trị quốc gia HN, 2015.