ThS. Trương Thùy Minh

29/08/2013

  • Năm sinh: 30/01/1981
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Đường lối cách mạng của Đảng CSVN; Đường lối Kinh tế của Đảng CSVN; Kinh tế Chính trị; Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Email: thuyminh@ueh.edu.vn

Họ và tên: Trương Thùy Minh

Quê quán: Quảng Bình

Ngày tháng năm sinh: 30/01/1981

Hướng nghiên cứu và giảng dạy:

Số điện thoại cá nhân:

Email:

A. Qúa trình học tập và công tác

1. Qúa trình học tập:

2. Qúa trình công tác:

3. Chức danh:

B. Hoạt động khoa học

I. Các công trình đã xuất bản:

II. Đề tài nghiên cứu khoa học:

III. Bài báo khoa học:

III. Tham luận hội thảo:

IV. Hướng dẫn Khoa học

1. Hướng dẫn NCS làm luận án tiến sĩ:

2. Hướng dẫn HVCH làm luận văn thạc sĩ:

3. Hướng dẫn sinh viên NCKH đạt giải:

V. Giải thưởng khoa học và các hoạt động khoa học khác: