ThS. Nguyễn Thị Thu Hà

29/08/2013

  • Năm sinh: 1987
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin; Triết học Mác - Lênin
  • Email: thuhatriet@ueh.edu.vn
  • Đề tài khoa học:
  1. Đề tài cấp cơ sở: Từ vấn đề con người đến sự nghiệp trồng người trong tư tưởng Hồ Chí Minh; Thời gian thực hiện: 2012 - 2013