ThS. Nguyễn Hải Ngọc

29/08/2013

A. Qúa trình học tập và công tác

1. Qúa trình học tập:

2. Qúa trình công tác:

B. Hoạt động khoa học

I. Các công trình đã xuất bản:

1. Câu hỏi ôn tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam (đồng tác giả).

2. Câu hỏi ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh (đồng tác giả).

3.Tài liệu hướng dẫn ôn tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM - 2013 (đồng tác giả)

4. Tài liệu hướng dẫn học tập Tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb. Đại học Quốc gia Tp. HCM - 2013 (đồng tác giả)

II. Đề tài nghiên cứu khoa học:

1. Đề tài cấp cơ sở (thành viên): "Đổi mới phương pháp giảng dạy Lịch sử Đảng. Thời gian thực hiện: 2001.

2. Đề tài cấp cơ sở (thành viên): "Đội ngũ cán bộ nữ Trường Đại học Kinh tế Tp. HCM. Thời gian thực hiện: 2005.

3. Đề tài cấp cơ sở (thành viên): Sự kế thừa và phát triển đạo đức Nho giáo của Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Mã số: CS-2010-27. Thời gian thực hiện: 2009 - 2010.

4. Đề tài cấp cơ sở (thành viên): Chủ nghĩa yêu nước truyền thống Việt Nam và chủ nghĩa yêu nước hiện đại trong tư tưởng Hồ Chí Minh. Mã số: CS-2011-07. Thời gian thực hiện: 2010 - 2011.

III. Bài báo khoa học:

IV. Tham luận hội thảo:

V. Hướng dẫn khoa học:

VI. Các hoạt động khoa học khác: