ThS. Lộ Kim Cúc

07/04/2016

  • Năm sinh: 1967
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị, Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Email: kimcuc@ueh.edu.vn
  • Đề tài khoa học:
  1. Tài liệu hướng dẫn ôn tập môn những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin P2, 2011 (Thành viên)