PGS.TS. Vũ Anh Tuấn

07/04/2016

 • Năm sinh: 1958
 • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, Kinh tế Chính trị, Lịch sử các học thuyết kinh tế
 • Email: vatuan24@yahoo.com
 • Các tác phẩm:
 1. Phát triển thị trường khoa học – công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh. Nxb Thống kê, 2006
 2. Xu hướng phát triển công nghiệp chế biến ở thành phố Hồ Chí Minh. Nxb Thống kê, 2000
 3. Lịch sử các học thuyết kinh tế (in lần thứ hai có sửa và chữa bổ sung). Nxb Thanh niên, 2010
 4. Các học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác – Lênin về phương thức sản xuất tư bản chủ nghĩa (viết một mình). Nxb Thanh niên, 2010
 5. Tìm hiểu Những Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin. Nxb Thanh niên, 2010
 6. Bài tập nguyên lý kinh tế. Nxb Thanh niên, 2010
 • Đề tài khoa học:
 1. Đề tài trọng điểm cấp Bộ: Phát triển thị trường khoa học – công nghệ ở thành phố Hồ Chí Minh. Mã số: B2004-22-77TĐ. Nghiệm thu ngày 16/11/2005
 2. Đề tài trọng điểm cấp Bộ: Các cơ sở khoa học cho việc phát triển nguồn nhân lực trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Mã số: B2004-22-23TĐ. Nghiệm thu ngày 11/4/2003
 3. Đề tài cấp Bộ: Các giải pháp phát huy nội lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2010. Mã số: B2001-22-11. Nghiệm thu ngày 04/3/2002
 4. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp nhà nước: Các giải pháp huy động vốn cho CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn Đồng bằng Sông Cửu long thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước “Các giải pháp thúc đẩy CNH, HđH vùng ĐBSCL do PGS.TS. Phương Ngọc Thạch làm chủ nhiệm. Nghiệm thu ngày 26/3/2001
 5. Đề tài nhánh thuộc Đề tài cấp nhà nước: Các Học thuyết kinh tế thị trường xác định vai trò của nhà nước và kế hoạch hoá kinh tế vĩ mô thuộc đề tài khoa học cấp nhà nước về kế hoạch hoá do TS. Đặng Đức Đạm làm chủ nhiệm theo Quyết định số 353/QĐ của Bộ trưởng Bộ KHCN & MT. Nghiệm thu ngày 18/01/1999
 6. Đề tài cấp Bộ: Các giải pháp vượt qua rào cản thương mại trong sản xuất kinh doanh và xuất-nhập khẩu. Mã số: B2009-09-83. Nghiệm thu ngày 08/3/2011
 7. Đề tài cấp Tỉnh: Định hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020. Mã số: KHXH02-BL. Nghiệm thu ngày 08/6/2001
 8. Đề tài cấp cơ sở: Nâng cao khả năng cạnh tranh mọt số mặt hàng công nghiệp chủ yếu của một số doanh nghiệp nhà nước ở thành phố Hồ Chí Minh trong xu thế hội nhập. Mã số: CS2003-17. Nghiệm thu ngày 22/10/2003