PGS.TS. Nguyễn Minh Tuấn

12/04/2016

  • Năm sinh: 1962
  • Hướng nghiên cứu và giảng dạy: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin; Kinh tế Chính trị; Lịch sử các học thuyết kinh tế
  • Email: nmtuan@ueh.edu.vn

 

QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

1.      Các đề tài nghiên cứu khoa học đã thực hiện:

TT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/Năm hoàn thành

Đề tài cấp (NN, Bộ, ngành, trường)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Phát triển công nghiệp Tp. HCM đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế

2011-2012; 1/2013

Bộ Giáo dục và Đào tạo - B2010-09-111

Chủ nhiệm

2.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – nâng cao

2011

Mã số: GT-2011-07

Chủ nhiệm

3.

Tài liệu hướng dẫn ôn tập Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin – HP2

2011

Mã số: GT-2010-06

Chủ nhiệm

4.

Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin – học phần 2

2010

Mã số: GT-2009-10

 

5.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước trong hội nhập kinh tế quốc tế;

năm 2010

 

Sách chuyên khảo; NXB Đại học Quốc gia TP. HCM

Chủ nhiệm

6

Lịch sử các học thuyết kinh tế

năm 2009

Giáo trình; NXB Đại học Quốc gia TP. HCM

Chủ nhiệm

7.

Nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhà nước, khi thực hiện các cam kết trong khuôn khổ WTO

2008-2009

Bộ Giáo dục và Đào tạo - B2007-09-42

Chủ nhiệm

8.

Thực trạng và giải pháp để phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

2005

Mã số: CS-2002-32

Chủ nhiệm

9.

Vai trò, thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế tư nhân trên địa bàn Tp. HCM

2004-2005

B2003-22-56 Bộ GD&ĐT

Chủ nhiệm

10.

Làng nghề nông thôn ở nước ta: những vấn đề phát sinh cần giải quyết và giải pháp chủ yếu để phát triển trong quá trình Công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp nông thôn

2004-2005

Bộ Giáo dục và Đào tạo - B2003-22-51

Tham gia

 

 

 

 

2.      Các công trình khoa học tiêu biểu đã công bố:

TT

Tên công trình

Năm công bố

Tên tạp chí

1

Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN định hướng XHCN ở Việt Nam

2015

Kinh tế Kỹ thuật số 12 - 2015

2

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu của quá trình CNH, HĐH và hội nhập quốc tế trên địa bàn TP. HCM

2015

Phát triển nhân lực số 12 - 2015

3

CNH, HĐH nông nghiệp nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng

2015

Kỷ yếu Hội thảo, Tạp chí Cộng sản tháng 6/ 2015

4

Chủ động đối phó với biến đổi khí hậu để phát triển bền vững

2015

Kỷ yếu hội thảo Tạp chí Cộng sản tháng 10/2015

  5

Kinh tế tư nhân trong “Dự thảo cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH”

2013

– Kỷ yếu hội thảo Đại học Kinh tế Tp. HCM

 

6

Cơ hội và thách thức cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của vùng kinh tế trọng điểm phí Nam

2013

- Kỷ yếu Hội thảo.

 

7

Chế độ sở hữu toàn dân về đất đai – một vấn đề cần kiên quyết thực hiện –

2012

Tạp chí Cộng sản

 

8

Vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

2012

– Tạp chí Khoa học chính trị

 

9

Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một trong những động lực của nền kinh tế -

2011

Tạp chí phát triển nhân lực

 

10

Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tập đoàn kinh tế nhà nước

2010

– Tạp chí Phát triển Nhân lực

11

Opportunities and Challenges for the Plastic Industry when Integrating into the Regional Market

2001

– Tạp chí Phát triển Kinh tế

 

12

Sự phát triển của ngành nhựa Việt Nam với vấn đề bảo vệ môi trường -

2000

Tạp chí Phát triển Kinh tế

 

13

Construction of Plastic Houses and Bridges in the mekong Delta -

2001

Tạp chí Phát triển Kinh tế

 

14

Vietnam’s Economic Restructuring in Process of Industrialization and Modernization by 2010 -

2000

Tạp chí Phát triển Kinh tế

 

….