Giới thiệu về Chi bộ

Chi bộ Khoa Khoa học xã hội là chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường ĐH Kinh tế Tp.HCM. Các giảng viên trong khoa đều là những nhà khoa học chuyên nghiên cứu và giảng dạy các môn Khoa học Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam nên có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội, đa số giảng viên trong Khoa là đảng viên (22 đảng viên trong tổng số 25 CBVC). 

Chi ủy nhiệm kỳ 2020 - 2022 bao gồm 4 đồng chí:

1. TS. Bùi Xuân Thanh: Bí thư

2. TS. Nguyễn Văn Sáng: Ủy viên

3. TS. Trần Nguyên Ký: Ủy viên

4. TS. Phạm Thị Lý: Ủy viên